/>
قیمت مایع لباسشویی تاژ طلایی

قیمت مایع لباسشویی تاژ طلایی

قیمت مایع لباسشویی تاژ و انواع محصولات تاژ در اینجا عرضه می شود برای خرید مایع لباسشویی تاژ در شهرهای اهواز، تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، و آگاهی از قیمت مایع لباسشویی تاژ با مدیریت فروش مرکز مواد شوینده ایران با مدیریت بخش فروش آقای جهان تیغ 09104609333 تماس بگیرید.

قیمت مایع لباسشویی تاژ طلایی درب کارخانه

از محصولات مایع لباسشویی تاژ می توان به مایع لباسشویی رنگین تاژ اشاره نمود که در مرکز مواد شوینده ایران بصورت عمده عرضه می شود ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ رنگین ﺗﺎژ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺧﺎص و ﻓﻮق العاده ﮐﻪ دارد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﮏ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی روی ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻄﺮی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

از ﻣﺎرﮐﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر، ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ، ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ، ﭘﻮدر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ که همگی بنام برند ﺗﺎژ در بازار شناخته شده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎرﮐﻮ ﺷﯿﻤﯽ آﻧﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و قیمت مایع لباسشویی تاژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﺎژ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺎی اﯾﺮان مطلع ﺷﻮﯾﺪ.

قیمت مایع لباسشویی تاژ طلایی درب کارخانه
قیمت مایع لباسشویی تاژ طلایی درب کارخانه

مایع لباسشویی تاژ ایرانی یا خارجی؟؟

ﺗﺎژ” ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ساله 1367 ﺑﺎ ﻫﺪف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و فراتر از آن ﭘﺎ به ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 1368 با راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ر اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده است و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎزار را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد از محصولات شرکت تاژ ، قیمت مایع لباسشویی تاژ می باشد که برای آگاهی از قیمت مایع لباسشویی تاژ با ما در ادمه مطلب همراه باشید.

ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺠوار و اورﭘﺎیی ﺻﺎدرات ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎژ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎژ و آگاهی از قیمت مایع لباسشویی تاژ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮیت ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ مرکز مواد شوینده ایران آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

قیمت مایع لباسشویی تاژ
عرضه مایع لباسشویی تاژ

لیست قیمت محصولات تاژ

برای خرید و فروش محصولات شوینده و اطلاع از لیست قیمت مایع لباسشویی تاژ می توانید با مدیریت بخش فروش مرکز مواد شوینده ایران آقای جهان تیغ در ارتباط باشید.

برای خرید و فروش این محصول با ما تماس بگیرید
مدیریت فروش: محمود جهان تیغ
 راه هاي ارتباطي:
شماره موبايل: 09104609333
شماره ثابت: 02143850256
تلگرام مديريت فروش: liquiddetergent1989@
کانال مرکز مواد شوینده ایران: liquiddetergent_ir@

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *